1 Δεκεμβρίου 2023

Supply Chain Management

Το τμήμα εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανομή του προϊόντος μέχρι αυτό να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Ο χειρισμός αυτού του σύνθετου συστήματος από ανθρώπους, προϊόντα και άλλους οργανισμούς όπως προμηθευτές και δίκτυα διανομής είναι πολύ απαιτητικός.


Όποια και αν είναι η εμπειρία του υπεύθυνου του τμήματος, αυτή δεν αρκεί αφού πολλές αποφάσεις πρέπει να παίρνονται μετά την ανάλυση στατιστικών στοιχείων και όχι διαισθητικά. Μερικές από τις καίριες ερωτήσεις που απασχολούν το τμήμα εφοδιαστικής αλυσίδας είναι οι παρακάτω:

 

  • Πώς μπορεί ο υπεύθυνος να προσδιορίσει το ιδανικό επίπεδο παραγωγής;
  • Πώς μπορεί να προσδιοριστεί το ιδανικό επίπεδο αποθεμάτων;
  • Πώς μπορεί να προσδιοριστεί το ιδανικό δρομολόγιο για τη διανομή των εμπορευμάτων;

Σε αυτά και άλλα ερωτήματα έρχονται να απαντήσουν τα Business Analytics στο Supply Chain Management. Προσφέρουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στις εταιρίες που τα χρησιμοποιούν αφού μπορούν να έχουν καλύτερη γνώση των προσδιοριστικών παραγόντων της ζήτησης. Έτσι καθορίζουν την ποσότητα παραγωγής, αλλά έχουν εφαρμογή και σε άλλα θέματα όπως στη διαχείριση των αποθεμάτων και στην επιλογή του τρόπου διανομής. Δεν υπάρχουν περιττά αποθέματα αλλά ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος να μείνει η επιχείρηση χωρίς αποθέματα, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Τι υπηρεσίες προσφέρουν;

1. Διαχείριση αποθεμάτων και αποθηκευτικών χώρων. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η αποθήκη δεν αποτελεί απλά έναν αποθηκευτικό χώρο. Χρειάζονται πληροφοριακά συστήματα και αυτοματοποιημένες διαδικασίες ώστε το προσωπικό να ελέγχει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους αποθηκευτικούς χώρους.
2. Προβλέψεις ζήτησης και πωλήσεων των προϊόντων
3. Απογραφή
4. Προσδιορισμός απαιτούμενων παραγγελιών πρώτων υλών
5. Έλεγχο καναλιών διανομής και προγραμματισμός δρομολογίων λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς διανομής, όπως μεταφορικά μέσα, ημερομηνίες παράδοσης παραγγελιών, όγκους παραγγελιών, επείγουσες παραγγελίες και άλλα.
6. Μοντέλα διαφόρων σεναρίων διανομής σε όλα τα σχετικά κόστη και όλα τα πιθανά εμπόδια διανομής και ζήτησης.
7. Ενημέρωση προμηθευτών και συνεργατών για το ύψος των πρώτων υλών για τη διευκόλυνση των μεταξύ τους συναλλαγών.
8. Ελεγχό μονάδας παραγωγής και ποσότητες πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και ολοκληρωμένων προϊόντων
9. Έλεγχο ποιότητας

Οι απαντήσεις αυτές προκύπτουν από την ποσοτικοποίηση και μέτρηση αρκετών παραγόντων που επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα και που μέχρι τώρα είχαμε μόνο μια εμπειρική και προσεγγιστική οπτική τους. Η επιτυχία μιας εταιρείας βασίζεται σήμερα κατά μεγάλο μέρος στην άμεση ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Οι εταιρείες που πετυχαίνουν αυτό το στόχο αποκτούν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τα οφέλη από την εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος είναι πολλά. Επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης, αφού γίνονται λιγότερα λάθη με την αυτοματοιποίηση της διαδικασίας ετοιμασίας παραγγελιών. Μειώνεται το κόστος, αφού μειώνεται ο χρόνος που χρειάζεται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών και μειώνονται τα περιττά αποθέματα. Παράλληλα αυξάνεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων οι οποίοι δεν αναλώνονται σε λειτουργίες που πλέον πραγματοποιεί το πρόγραμμα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και οι εργασίες τους συντονίζονται καλύτερα.

Συνέπεια της χρήσης των Supply chain Management metrics είναι η αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης, με αποτέλεσμα αυξημένα κέρδη. Αυτό επιτυγχάνεται αφού όλοι οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο.